AbertaweCaerfyrddinIsraddedig

Cyflwyno Dwyieithrwydd i’r Blynyddoedd Cynnar

Mae Alison Rees-Edwards, Uwch Ddarlithydd ar ein rhaglenni Blynyddoedd Cynnar, yn esbonio sut mae’r modiwl Lefel 4 ar arfer dwyieithog yn y blynyddoedd cynnar yn dod yn fyw drwy ymweliadau a gweithgareddau sy’n creu profiad myfyriwr cyfoethog.

I wella dealltwriaeth myfyrwyr o arfer dwyieithog ac amlieithog, yn ogystal â phwysigrwydd diwylliant Cymru, mae myfyrwyr o’r flwyddyn gyntaf yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdy dwyieithog gyda’n siaradwr gwadd rheolaidd, Jên Dafis, sydd wedi graddio o raglen Blynyddoedd Cynnar yn Y Drindod Dewi Sant. Yn ogystal â dysgu am fanteision dwyieithrwydd, mae myfyrwyr hefyd yn cael dwsinau o syniadau ymarferol i gefnogi plant ifanc mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Yn ogystal, cânt gyfleoedd i glywed gan ymarferwyr blynyddoedd cynnar sydd wedi sefydlu meithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg llwyddiannus ar eu fferm deuluol. Mae Gwenllian Stephens ac Ann Davies, sydd hefyd wedi graddio o raglen Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant, yn rhannu eu profiadau o sefydlu busnes tra hefyd yn astudio ar gyfer eu gradd. Mae ein myfyrwyr yn dysgu am yr heriau o gefnogi plant a’u rhieni wrth gaffael ail neu drydedd iaith, ond hefyd y balchder pan fydd plant yn dechrau cyfathrebu’n ddwyieithog. Pwysleisir pwysigrwydd canu hwiangerddi ac adrodd straeon ar gyfer hyrwyddo dwyieithrwydd yn y ddwy ddarlith.

Mae manteision dwyieithrwydd ac amlieithrwydd hefyd yn cael eu harchwilio y tu allan i ddarlithoedd. O fewn yr un modiwl, mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cael cyfleoedd i fynychu ymweliad addysgol â Phentrebach, sydd wedi’i leoli ym Mlaenpennal, Ceredigion. pathram online archives yn cael ei adnabod hefyd fel ‘Pentref Sali Mali ’, mae myfyrwyr yn cael taith o gwmpas bythynnod sydd wedi eu trawsnewid i efelychu cartrefi y cymeriadau o lyfrau Sali Mali, ac yn cael eu cyflwyno i eirfa Gymraeg ac idiomau Cymraeg. Uchafbwynt yr ymweliad yw helfa drysor esgidiau dwyieithog; syniad gwych arall ar gyfer cyflwyno plant ifanc i eirfa Gymraeg.

Mae ein myfyrwyr hefyd yn cael cyfleoedd i fynychu ymweliad diwylliannol â Tŷ Ddewi yn Sir Benfro. Rydym yn dechrau gyda thaith ar hyd y llwybr arfordirol i ymweld â Chapel a Ffynnon y Santes Non, lle credir eu bod yn nodi man geni Dewi Sant, cyn ymweld â’r eglwys gadeiriol ei hun. Mae hwn yn fodiwl lle mae gwerthfawrogiad o’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru wedi’i wreiddio yn ei gynnwys ac wedi cael ei fwynhau’n fawr gan fyfyrwyr a staff.